Startpagina??? > ???

Flakkee - Een onderzoek naar de wortels van de Flakkeese familie Vervloet/Vervloed.

De speld in de hooiberg(Vervloet/Verblat?)

??

door JaapVervloet

??

Bij mijn eerste onderzoek op het RegionaalArchief West Brabant (toen nog te Zevenber??gen) ging mijn onderzoekhoofdzakelijk uit naar het snel vinden van familiebanden. Daarbij was eeneerste indruk dat na 1680 er wel niet veel te vinden zou zijn.

2 jaar geleden weer het onderzoek in hetRAWB, nu te Oudenbosch, gestart. Ondertussen wel uitgevonden dat verschillendekleine takken Vervloet/van der Vloet doorliepen tot na 1800, dus aanvullendonderzoek gestart. Ook met de hoop toch iets over Jan Govertsz Vervloet tekunnen vinden.

Notarieel leverde genoeg op over allerleizaken over Vervloet'en, maar niets over Jan Govertsz. Daarna allerhande aktenvan de verschillende plaatsen. Weer voldoende stof, maar weer niets over JanGovertsz.

Oud en Nieuw Gastel kent 3 soortenrechterlijke archieven, het gecombineerde deel (archief 255), Oud Gastel(archief 256) en dat van Nieuw Gastel (archief 257).

Pas een akte in archief 257 gaf hoop:

archief 257, inv. nr. 396, fol. 320, dd.09-05-1704:

CompareerdeSijke Hendricx Braber, weduwe van Floris Jans van den Huygen, voor de enehelft, en Pieter Perdaen in qualiteit als aangestelde voogd van het weeskindvan wijlen Govaert Jansen Vervloet, daar moeder af was Geertruyda Jansen vanden Huygen, Engel Cornelisz Schout, Martijntje Schout, Ary Meertens als inhuwelijk hebbende Lena Cornelisse Schout en nog haar sterk makende voor JennekeJans van den Huygen, absente geestelijke dochter ende alle erfgenamen van devoorsz Floris Jansz van den Huygen, voor de andere helft en dragen over aan JanCornelisz van der Heyden zeker stedeke, groot aan land 2 gemet 11 roeden, methet huis daarop staande, gelegen in Nieuw Gastel in de 14e hoek, nr. 14.

??Even verderop in hetzelfde deel een tweedeakte op fol. 324v, dd. 26-06-1705:

CompareerdePieter Perdaen, in kwaliteit als aangestelde voogd van het weeskind van wijlenGovaert Jansen Vervloet, daar moeder af was Geertruyd Jansen van den Huygen,Janneke Jansen van den Huygen, Michael Jordaens als in huwelijk hebben??deMartijntje Schout, en nog haar sterk makende voor Ary Meesters, in huwelijkhebbende Lena Cornelisse Schout, en Engel Schout, beiden absent, en alleerfgena??men van wijlen Floris Jansen van den Huygen, voor de ene helft, en ismede gecom??pareerd Cornelis Maes als mondeling last hebbende van Jan Pieterszvan de Heyden, als erfgenaam en in huwelijk gehad hebbende Sijke HendricxBraber, die weduwe was van wijlen de voorsz Floris Jansz van den Huygen, voorde andere helft volgens testament voor notaris H. van Pelt (te Roosendaal) dd.20-01-1705, en dragen over 1 gemet 12 roeden land, gelegen onder Nieuw Gastel,in de 12e hoek nr. 93.

Nu was het zaak om zoveel mogelijk te vindenover de hierin genoemde personen.

Van Floris Jans (van den Huygen) x SijkeHendriks (Braber) werden al snel 3 kinderen gevon??den, RK gedoopt te Oud enNieuw Gastel (soms met achternaam, soms alleen onder patroniem):

1.?????? Johannes, ?????????????????? ged.01-05-1683

2.?????? Magdalena Johanna, ?????????? ged. 14-09-1688

3.?????? Henricus,???????????????????????????????????? ged. 08-06-1690, begr.30-01-1704, adolescens, oud 14 jaar.

Volgens de akten zouden dus ook de tweeandere kinderen vooroverleden moeten zijn omdat zijn familie erfgenaam was. Depastoor van Gastel noteerde alleen maar begrafenis??sen van oudere personen,hooguit soms een puer (puber).

In Oud en Nieuw gastel werd wel het volgendegenoteerd:

begr. 07-09-1704 Floris Joannes van denHuygen, man van Lucia Henricx, en

begr. 20-04-1705 Lucia Henricx Braber.

Het huwelijk van deze twee personen was ookredelijk makkelijk te vinden: O/N Gas??tel (RK): otr. 20-08-1682, getr.06-09-1682, get. Paulus Evermers en Lucia Boeymeer.

Lucia Hendricx Braber blijkt bij naderonderzoek weduwe te zijn van (getr. Ouden??bosch/O/N Gastel 23-06-1680) van JanPeters van Nispen, wdnr. van Maeyke Geerts, begr. O/N Gastel 20-03-1682, enhertr. O/N Gastel/Ou??den??bosch 20-09-1704 met Jan Pietersz van der Heyden, jm,begr. O/N Gastel 08-04-1710.

De doop van Sijtje (Lucia) Hendriks Braberwas relatief makkelijk te vinden:

ged. Etten-Leur (RK) 21-01-1646 als dochtervan Henricus Adrianus Braber x Magdalena Jacobs Vermunt.

Nu was het zaak om uit te vinden hoe defamilieverhouding lag tussen de familie van den Huygen en Schouten. Veel zoekenop de website van het RAWB leverde toch wel wat op:

Voor 1700 werd door beide families deachternaam nog niet (of sporadisch) gebruikt.

Jan Floren, otr. Willemstad (NH) 23-05-1653,getr. 14-06-1653 (als weduwnaar van Corsti??aantje Corstiaans, won. Ruygenhil)met Maeyke Meertens, jd. uit de Hoeven, won. Ruygen??hil.

Kinderen van dit echtpaar: (alle NH gedoopt)

1.?????? Geertje???????????????? ged. Fijnaart 01-01-1654

2.?????? Tanneke?????????????????????????? ged. Fijnaart 11-07-1655

3.?????? Floris?????????????????????? ged. Fijnaart 29-10-1656

4.?????? Geertruyd?????????????????????? ged. Willemstad 01-12-1658

5.?????? Cornelis???????????????????????????? ged. Willemstad 23-10-1661

6.?????? Jenneke?????????????????????????? ged. Willemstad 10-06-1663

Uit het eerdere huwelijk van Jan Floren metCorstiaantje Corstiaans: (NH gedoopt)

1.?????? Floris?????????????????????? ged. Willemstad 17-06-1640

2.?????? Pieter?????????????????????? ged. Fijnaart 06-09-1643

3.?????? Pleuntje???????????????????????????? ged. Fijnaart 26-03-1645

4.?????? Erksken???????????????????????????? ged. Willemstad 26-04-1648

5.?????? Floris?????????????????????? ged. Willemstad 06-03-1650

??Nu moest het gezin Schout nog uitgezochtworden. Dat leverde het volgende op:

Cornelis Engelen, begr. Oud en Nieuw Gastel15-05-1689, otr. Willemstad (NH) 11-05-1664, tr. aldaar 08-06-1664 als jm. vanRoosendaal met Mayke Meertens, weduwe van Jan Floren, beiden wonende in hetWillemstadse land.

Kinderen van dit echtpaar: (en hier lopen degeloven door elkaar)

1.?????? Engelbertus?????????????? ged. Willemstad (NH) 01-03-1665 en O/NGastel (RK) 05-04-1665

2.?????? Joanna???????????????? ged. O/N Gastel (RK) 09-11-1666

3.?????? Leentje???????????????? ged. Fijnaart (NH) 17-03-1669

4.?????? Leentje???????????????? ged. Fijnaart (NH) 05-07-1671

5.?????? Martina???????????????? ged. Oudenbosch (RK) 07-10-1673.

De van den Huygen's en Schout blijken dushalfbroers en -zusters te zijn.

De dik gemaakte personen zijn degenen dieoptreden in de akten.

Zie ook de Parenteel van Meerten Maes voorverdere familieverbanden.

Michael Jordaens (x Martina Schout) heeftbij mij de knoop doorgehakt dat het (onbenoemde) weeskind van Govaert JansVervloet onze Jan Govertsz Vervloet is. Michael Jordaens is in 1717 te OudeTonge doopgetuige bij een kind van Jan Govertsz Vervloet.

In de loop van het onderzoek had ik hetvolgende al genoteerd:

ged. Standdaarbuiten (RK) 07-05-1685: Joannes,zn van Godefridus (er stond eerst Georgi??us) Jansens en Gertrudis Jansens, get.Joannes Goren en Joanna Jans.

??

Het inschrijving voor inschrijving doornemenvan datzelfde doopboek leverde nog wat op:

ged. Standdaarbuiten (RK) 24-05-1687: Maria,dr. van Godefridus Jansen Verblat en Gertrudis Jansen, get. Joannes Raeymakersen Gertrudis Jansens.

Geertruyd Jansen van den Huygen is20-05-1691 te Standaarbuiten hertrouwd met Johan??nes Stevens Mule (Mille). Erwordt 18-01-1692 te Standdaarbuiten een kind van dit echtpaar gedoopt met alsdoopgetuigen: Floris Jans van den Huygen en Gertrudis Meer??tens.

Govaert zou een zoon kunnen zijn van JanJans Verblaedt en Anthonia Jans. Dit echtpaar laat te Standdaarbuiten (RK) hetvolgende kind dopen:

1.?????? Joanna???????????????? ged. 03-07-1657 get. Adrianus Pietersen en Petronella Pieters.

Omdat ik deze plaatjes nog over had hiermaar geplaatst.

Trouwinschrijving Middelharnis

Trouwinschrijving te Oude Tonge

Parenteel van Meerten Maes

I Meerten Maes

Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

1.???????? Maayke, geboren te Hoeven, volgt onder II-

2.???????? Anna, geboren teHoeven, volgt onder II-b.

OfMaayke en Anna zusters zijn is (nog) niet bewezen maar wel zeer waarschijnlijk.

II-a Maayke Meertens Maes, geboren te Hoeven,wonende te Ruigenhil.?? Zij is ondertrouwdte Willemstad op 23 mei 1653 en getrouwd aldaar op 14 juni 1653 voor de kerk(1) met?? Jan Floren, gedoopt te Fijnaartop 9 november 1614 (NH) (doopgetuigen waren Pieter Jans, Cornelis Teunis,Wouter Lavey en Sijke Wilhems), overleden te Willemstad voor juni 1663, zoonvan Floris Jansz en Geertje Pleunen.

(Hij is eerdergetrouwd voor 1640 met Corstiaantje Corstiaans, overleden te Willemstad voor1653.)

Uit dit huwelijk:

1.???????? Geertje, gedoopt te Fijnaart op 1 januari1654 (doopgetuige was Lijsbeth Jans), getr. met ???????????????? Cornelis Jacobs van Sprundel.

2.???????? Tanneke,gedoopt te Fijnaart op 11 juli 1655 (doopgetuigen waren Pieter Jansen, SijkeJans en Anneke Peters).

3.???????? Floris,gedoopt te Fijnaart op 29 oktober 1656 (doopgetuigen waren Leendert Cornelis,Leendert Jaspers en Barbel Meertens), begraven te Oud en Nieuw Gastel op 7september 1704. Hij is ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 20 augustus 1682en getrouwd aldaar op 6 september 1682 voor de kerk (getuigen waren Paulus Evermeeren Lucia Boeymeer) met Sijtje Hendriks Brabers, geboren te Oudenbosch, begravente Oud en Nieuw Gastel op 29 april 1705.

(Zij is eerder ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 25 mei 1680en getrouwd aldaar op 23 juni 1680 voor de kerk met Jan Peters van Nispen,begraven te Oud en Nieuw Gastel op 20 maart 1682. (Hij was weduwnaar van MaaikeGillis, overleden voor 1680.) Zij is later ondertrouwd te Oudenbosch op 19augustus 1704 en getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 20 september 1704 (attestnaar Oudenbosch) met Jan Pieters van der Heyden, overleden na 1705.)

Uit dit huwelijk:

a. Joannes, ged. Te Oud en Nieuw Gastel 1 mei 1683 (doopgetuigenwaren Anthonis Hendriks Braber en Maria Peters van Espen), overl. voor 1704.

b. Magdalena Joanna, ged. Oud en NieuwGastel 14 september 1688 (doopgetuigen waren Adriaan Adriaans Brouwer en HelenaCornelis), overl. voor 1704.

c. Henricus, ged. Oud en Nieuw Gastel 8 juni 1690 (doopgetuigenwaren ---), begr. aldaar 30 januari 1704 (adolescens, oud 14 jaar).

4.???????? Geertruyd, ged. te Willemstad op 1 december1658 (doopgetuige ---), volgt onder III-a.

5.???????? Cornelis,gedoopt te Willemstad op 23 oktober 1661 (doopgetuigen waren Cornelis Jans enMartijntje Jans).

6.???????? Jenneke,gedoopt te Willemstad op 10 juni 1663 (doopgetuigen waren Gerrit Jans, DirckClaes, Geertje Teunis, Magdaleentje Meertens en Lijsbeth Theunis), overleden na1705.

Zij is ondertrouwd te Willemstad op 11 mei 1664 en getrouwd aldaarop 8 juni 1664 voor de kerk (2) met??Cornelis Engelen Schoutet, begraven te Oud en Nieuw Gastel op 15 mei1689.
Uit dit huwelijk:

7.???????? Engelbertus,gedoopt te Willemstad op 1 maart 1665 (NH, en Oud en Nieuw Gastel 02-03-1665RK), volgt onder III-b.

8.???????? Johanna,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 9 november 1666 (RK), overleden voor 1704.

9.???????? Leentje, gedoopt te Fijnaart op 17 maart1669 (NH), overleden voor 1704.

10.???? Helena, gedoopt te Fijnaart op 5 juli 1671(NH), volgt onder III-c.

11.???? Martina, gedoopt te Oudenbosch op 7 oktober1673 (RK), volgt onder III-d.

II-b Anna Meertens Maes, geboren te Hoeven.Zij is ondertrouwd te Hoeven op 28 augustus 1658 (NH) en getrouwd aldaar op 20oktober 1658 met?? Adriaan AdriaansParidaens, geboren te Hoeven.

Uit dit huwelijk:

1.???????? Adriana,geboren te Hoeven rond 1660. Zij is ondertrouwd te Hoeven op 23 maart 1686 (NH)en getrouwd te Roosendaal op 15 april 1686 met Cornelis Jansz Smouth, geborente Roosendaal.

2.???????? Joannes,geboren te Hoeven, gedoopt te Etten op 20 november 1661 (RK) (doopgetuigenwaren Jacobus Meertens en Gertrudis Meertens).

3.???????? Petrus,geboren te Hoeven, gedoopt te Etten op 2 december 1662 (doopgetuigen warenTheodorus Claesse en Cornelia Nuyten), volgt onder III-e.

4.???????? Joanna,geboren te Hoeven, gedoopt te Etten op 7 juli 1665 (RK) (doopgetuigen warenPetrus Martinus en Jacoba Marinus).

5.???????? Johanna,geboren te Hoeven, gedoopt te Etten op 16 juli 1670 (RK) (doopgetuigen warenWouter Paridaens en Sijke Jans).

6.???????? N.N., geboren voor 1678, begraven te Hoevenop 21 oktober 1678.

III-a Geertruyd Jans van der Huygen, gedoopt teWillemstad op 1 december 1658, overleden voor mei 1693. Zij is getrouwd teStanddaarbuiten (RK) op 16 juli 1684 (1) met??Govert Jans Verbladt/Vervloet, geboren rond 1655, overleden voor 1691,zoon van Jan Jans Verblaedt en Antonia Jans.

Uit dit huwelijk:

1.???????? Jan,gedoopt te Standdaarbuiten op 7 mei 1685 (vader: Godefridis Jansens) (RK)(doopgetuigen waren Joannes Gooren en Joanna Jans), overleden te Oude-Tonge op20 mei 1750 (aang.). Hij is ondertrouwd te Middelharnis op 3 juli 1716 engetrouwd aldaar op 26 juli 1716 voor de kerk met Pieternella CorstiaansBorstlap, gedoopt Oude Tonge 29-12-1695, overleden te Oude-Tonge op 7 januari1747 (aang. als Pieter Borstlap?), dochter van Corstiaan Gabrielsz Borstlap enGrietje Pieters Tamboer.

2.???????? Maria,gedoopt te Standdaarbuiten op 24 mei 1687 (vader: Godefridus Jansen Verblat)(RK) (doopgetuigen waren Joannes Raeymakers en Gertrudis Jansen), overledentussen 1694 en 1704.

Zij is getrouwd voor 1692 (2) met??Jan Stevens van Mille, begraven te Oud en Nieuw Gastel op 13 oktober1710.

Uit dit huwelijk:

3.???????? Steven,gedoopt te Standdaarbuiten op 18 januari 1692 (RK) (doopgetuigen warenFlorentius Jansen van den Huygen en Gertrudis Mertens).

III-b Engelbertus Cornelisz Schout, gedoopt teWillemstad op 1 maart 1665 (NH, en Oud en Nieuw Gastel 05-04-1665 RK). Hij isondertrouwd te Fijnaart op 14 juli 1691, alhier getrouwd (1) met?? Marijke Aarts van Geyn. (Zij was weduwe vanFrederik Cornelisz Lathouder, overleden voor 1691.)

Uit dit huwelijk:

1.???????? Cornelis,gedoopt te Fijnaart op 30 maart 1692 (RK) (doopgetuigen waren Ary Fransse enAnneke Freecken).

2.???????? Marijke,gedoopt te Fijnaart op 3 juli 1695 (RK) (doopgetuige was Lena CornelisseSchout).

Hij is ondertrouwd te Fijnaart op 25 oktober 1704 (NH) en getrouwdaldaar op 16 november 1704 (2) met??Helena Jacobs Smit.

Uit dit huwelijk:

3.???????? Catharina,gedoopt te Standdaarbuiten op 18 mei 1706 (RK) (doopgetuigen waren JoannesJacobse Smith en Catharina Jasobse Smidt).

4.???????? Catharina,gedoopt te Standdaarbuiten op 23 september 1708 (RK) (doopgetuigen warenJoannes Smits en Catharina Jacobs).

5.???????? Maria,gedoopt te Standdaarbuiten op 13 januari 1711 (RK) (doopgetuigen waren JacobusFlore, Catharina Geurts en Maria Jacobse Smidts).

6.???????? Maria,gedoopt te Standdaarbuiten op 18 oktober 1714 (RK) (doopgetuigen waren TilmanusSmit en Gertrudis Mol).

III-c Helena Cornelisse Schout, gedoopt teFijnaart op 5 juli 1671 (NH). Zij is ondertrouwd te Fijnaart op 26 maart 1693(NH) met?? Arie Meertens (NH).

Uit dit huwelijk:

???? ?? ?? ??1.???????? Ariaen, gedoopt te Willemstad op 26 april1705 (NH).

???? ?? ?? ??2.???????? Adriaan, gedoopt te Willemstad op 4 mei1710 (NH).

III-d Martina Cornelisse Schout, gedoopt teOudenbosch op 7 oktober 1673 (RK). Zij is ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op14 juni 1704 en getrouwd aldaar op 29 juni 1704 voor de kerk met?? Michael Jordaens (RK). (Hij is eerderondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 14 januari 1701 en getrouwd aldaar op 1februari 1701 voor de kerk met Adriana Nouten, begraven te Oud en Nieuw Gastelop 1 april 1703.)

Uit dit huwelijk:

1.???????? Johanna,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 12 september 1701 (RK) (doopgetuigen warenPetrus Perdaens en Anna Dicken Cleyn).

2.???????? Adriana,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 9 oktober 1705 (RK) (doopgetuigen warenJoannes Verblat en Anna Dirckse Cleyn).

3.???????? Cornelis,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 21 juli 1707 (RK) (doopgetuigen waren JoannesJordaens en Cornelia Schouts).

4.???????? Catharina,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 3 oktober 1709 (RK) (doopgetuigen warenMichael Buys en Catharina Fabricius).

III-e Petrus Adriaens Perdaen, geboren teHoeven, gedoopt te Etten op 2 december 1662, begraven te Oud en Nieuw Gastel op3 maart 1719. Hij is ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 26 mei 1681 en getrouwdaldaar op 10 juni 1691 voor de kerk (1) met??Adriana Gerrits van de Watermeulen, geboren te Kruisland, begraven teOud en Nieuw Gastel op 19 september 1709.

Uit dit huwelijk:

1.???????? Gerardus,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 5 februari 1693 (RK) (doopgetuigen warenAdrianus Nicolaus en Anna Meertens).

2.???????? Adriana,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 20 augustus 1694 (RK) (doopgetuigen warenCornelis Johannes de Weert en Dymphna Cornelis Frasten)

3.???????? Adriana,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 15 februari 1699 (RK) (doopgetuigen warenPetrus Jacobus en Dymphna Cornelis Graeven).

4.???????? Jacobus,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 30 oktober 1701 (RK) (doopgetuigen warenJacobus Marinus en Joanna Gheerts).

5.???????? Dymphna,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 11 mei 1705 (RK) (doopgetuigen waren Jacobusvan de Hoeven en Martina Schouts).

6.???????? Petrus,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 17 maart 1707 (RK) (doopgetuigen warenJoannes Verblat en Gertrudis van de Watermeulen).

7.???????? Anna,gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 12 januari 1709 (RK) (doopgetuigen warenMichael Jordaens en Cornelia Stillemans).

Hij is ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 24 januari 1710 engetrouwd aldaar op 9 maart 1710 (met dispensatie) (2) met?? Catharina Adriana Lodewijks